Giới thiệu

Giới thiệu SendSMS.vn

SendSMS.vn cung cấp dịch vụ nhắn tin từ ứng dụng đến người dùng (A2P) cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ, các tổ chức lợi ích công cộng và cá nhân.

Tầm nhìn

Chúng tôi cho phép dễ dàng giao tiếp các tin nhắn.

Chiến lược

Chúng tôi cung cấp các nền tảng tiêu chuẩn để cho phép mọi khách hàng triển khai nhanh chóng bất kỳ dịch vụ SMS nào. Điều này bao gồm các cuộc thi SMS, bỏ phiếu SMS, dịch vụ thông tin SMS, chiến dịch SMS hoặc SMS để quản lý quan hệ khách hàng.

Giá trị

  • Tính toàn vẹn: Chúng tôi có trách nhiệm, trung thực và công bằng trong tất cả các tương tác của chúng tôi.
  • Sự kiên trì: Chúng tôi kiên trì vượt qua khó khăn, nhận thức được rằng thời gian tốt hơn nằm ở phía trước.
  • Cởi mở: Chúng tôi cởi mở với sự đa dạng về ý tưởng và ý kiến ​​và minh bạch trong hành động của mình.
  • Phản hồi: Chúng tôi đáng tin cậy, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau và khách hàng của chúng tôi.
  • Tự do: Chúng tôi có quyền tự do đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xu hướng của ngành để định hình tương lai của chúng tôi. Chúng tôi cần lợi nhuận để giữ sự tự do này.